آبان ادامه دارد؛ آتش زیر خاکسترِ جامعه ایران، مستعد یک قیام و جنبش سراسری‌ است

آبان امسال نیز مانند آبان‌های دیگر به پایان رسید ولی همچنان قیام آبان ادامه دارد. قیامی که می‌تواند هر لحظه اتفاق بیفتد. حکومت نیز به خوبی آگاه است که هر لحظه ممکن است «همان» لحظه آخری باشد که از آن می‌هراسد. حکومتی که هر یک روز بقای عمر ننگینش را یک پیروزی به شمار می‌آورد.

**یادداشتی از مهناز همدانیان

#کدام_آبان

#آبان_ادامه_دارد

#براندازی

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید