شمارش معکوس؛ اروپا در بن‌بستِ جمهوری اسلامی

اوج پوپولیسم اروپایی‌ها اینجاست که، اقدامات منفعلانه‌ی خود در مواجهه با رژیم تروریستی در ایران را از شهروندان خود پنهان می‌دارند ولی در مقابل آمریکا به عنوان ابرقدرت دنیا- که اروپا بدون آن فرو خواهد ریخت- ایستادگی می‌کنند تا از دولت‌های چین و حکومت‌های ناکارآمد آفریقا و رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی دلجویی نمایند. تبعات و ادامه‌ی این نمایش می‌تواند موجب فروپاشی نظم سازمان ملل گردد واین همان روندی است که فرقه‌ی تبهکار حاکم بر ایران نیز دنبال می‌کند.

 

**پادکست صوتی یادداشتی به قلم فرد صابری در کیهان لندن

#مکانیسم_ماشه

#فرد_صابری

@Unikador

آگهی‌ها

پاسخ دهید