سیاست کلانِ رژیم: «میدان» گروگان بگیرد؛ «دیپلماسی» ماله بکشد

در حالیکه زمزمه ها از توافق در وین حکایت دارد اما وجود یک جریان همسو با منافع ملاها در غرب که نگاهبان ملاها برای توافق برجام هستند غیر قابل انکار است. در همین حال خامنه‌ای دوبال «میدان» و «دیپلماسی» را برای روش های قرون وسطایی خود به کار می‌برد… دستور او به سلیمانی کشت و کشتار و تهدید و ترور بوده و ظریف را نیز برای خدمت در راه ماله کشی بر جنایت های رژیم گمارده است …

** تحلیلی از حامد محمدی در کیهان لندن

#تحلیل_سیاسی

#حامد_محمدی

#دیپلماسی_میدان

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید