اُتُلِ «آقا» و سراشیبی سقوط

تاریخ را که برگ بزنیم این دوره‌های چهل پنجاه ساله به اندازه‌ی یک پاراگراف است. دوره‌هایی که تاریخ در پیچ و خم حوادث زیاد به خود دیده است. ما ملت محجوری هستیم، خیلی محجور، شاید از همین روست که هنوز باور داریم «زور تاریخ از جبر حاکمان، بُرّنده‌تر است!»

** یادداشتی از دانیال د.  در کیهان لندن

#سراشیبی_سقوط

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید