با «دروغ» پا گرفتند؛ اما با «دروغ» نخواهند ماند

رژیم به بن بست رسیده است و این اکنون در دست خود ملت ایران است که بدون انتظار از یاری های قدرت‌های خارجی برخیزد و حق خود را بگیرد استخوانهای رژیم در حال شکستن است و صدای آن را می شنویم و این دروغ پردازی ها نخواهند توانست چنین حکومتی را نجات دهد و عمر آن را دراز کند و این بیش از آن که به آمریکا و روسیه و چین مربوط شود به خودم مربوط مردم ایران ارتباط دارد که به پا خیزند و حق خود را بگیرند.

** تحلیلی به قلم و صدای منشه امیر در رادیو پیام اسرائیل

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#منشه_امیر

#تفسیر_هفته

@unikador

 

آگهی‌ها

پاسخ دهید