یگانهای ارتش ایران در یک قدمی تحریمهای ایالات متحده

در دومین #تحریم ، در فاصله چهار روز و در سال جدید مرکز مالی و #پولشویی مرتبط با تروریست های سپاه هدف تحریم قرار گرفت . این درحالیست که بسیاری از واحدها در #ارتش نیز در مظان اتهام برای همکاری با تروریستهای سپاه هستند…