یک موفقیت (!!!؟؟؟) دیگر در کارنامه دیپلماسی ملایان – نکته نوشت

“نظام” توانسته تنها شرکای باقیمانده خود در جهان غرب را اندکی بیشتر به جبهه آمریکا نزدیک و خود را از آنچه که هست، منزوی تر کند. این سیاست خودغرضانه ای است که پیشتر در مورد کشورهای عربی همسایه و دورتر نیز به بار نشسته و با گوشه راندن خود، آنان را به همراهی با اسراییل برانگیخته است….

#یونیکا

#بوریس_جانسون

#منصور_امان