یک روز دیگر و باز هم «رضا شاه روحت شاد»، این بار در تهران و فسا

امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۲۵۸۱ و در ادامه اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران، دست کم در دو شهر تهران و فسا شعار ملی «رضا شاه روحت شاد» سر داده شد.

#اعتراضات_سراسری

#رضا_شاه_روحت_شاد

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador