یاوه گویی «مقام عظما» و سیبو گلابی های برجام

مقامات ارشد #فرقه_تبهکار در هنگام امضای #برجام در سال ۲۰۱۵ گمان میکردند همه چیز پایان یافته ولی اکنون که شرایط رژیم این چنین متزلزل شده ، به عقب که مینگریم تمامی این حرفها و تهدیدات و بلوفها بیش از #یاوه گویی به نظر نمیرسد …

#تحلیل

#یونیکا