رژیم با وقاحت مثال زدنی خود ادعا میکند که از بابت تامین مایحتاج اولیه مردم هیچ مشکلی ندارد . اولین پرسش اینست که با چه پشتوانه ای ؟!!! و دوم اینکه گیریم راست میگویید ؛ دو سه ماه دیگر چه؟!!!