گفتگوی ویژه فرشگرد با شاهزاده رضا پهلوی – بخش دوم

توجه: این ویدئو توسط شبکه فرشگرد تهیه و منتشر شده است. یونیکا نیز، به دلیل اهمیت موضوع و با دریافت اجازه از فرشگرد آن را بازنشر نموده.

این ویدئو بخش دوم از گفتگوی ویژه #شاهزاده_رضا_پهلوی با اعضای #فرشگرد است که در سه بخش مجزا پخش خواهد شد.