گزینه های «ولی فقیه» و گردنکشی ویرانگر

برخی میگویند که نشانه هایی وجود دارد که علی خامنه ای به سمت نرمش قهرمانانه معروف خود متمایل شده است . اما آیا این خبر خوبی میتواند باشد ؟!!!

امیر طاهری در تحلیلی به این موضوع میپردازد ….

#یونیکا

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی