گزارش ویژه: یکپارچگی ایران شرط نیست، اصل است!

اتاق‌های فکر امنیتی نظام از طریق نیروهایی که اتفاقا برای چنین روزهای مبادایی در آب نمک خوابانده‌اند، تلاش می‌کنند همبستگی ملی در داخل و همچنین بین داخل و خارج را با جنجال و انواع تفرقه از جمله بر سر اصولی که بدون آنها انقلاب آزادیخواهی کنونی اساسا از مفهوم تهی می‌شود، به انحراف کشانده و همگرایی و پشتیبانی دمکراسی‌ها از جایگزینی نظام جمهوری اسلامی با یک نظام دمکراتیک و مبتنی بر حاکمیت ملی را با بن‌بست روبرو سازند.

** به قلم مشترک الاهه بقراط و حامد محمدی در کیهان لندن

#انقلاب_ملی

#من_وکالت_میدهم

#علیه_فراموشی

@Unikador