گزارش ویژه از نخستین ویدئو‌های همرسانی شده از اعتراضات و اعتصابات در روز مهسا

شنبه ۲۵ شهریور‌ماه ـ گزارشی از وید‌های همرسانی شده تا ساعت ۳ بعد‌ازظهر – ویدئوهای همرسانی شده از گوشه گوشه ایران بزرگ.

#روز_مهسا

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador