گزارش ویژه: اراده ملی برای سقوط نظام | کمپین «من وکالت می‌دهم» و آرایش جدید انقلاب ملی

طی چهار ماه گذشته جمهوری اسلامی انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب شده اما نتوانسته اراده ملّی برای تغییر حکومت را شکست دهد. از سوی دیگر وارد شدن اعتراضات مردمی در ایران به مرحله جنبش انقلابی تغییرات دیگری نیز در اپوزیسیون ایجاد کرده است. کمپین «من وکالت می‌دهم»، بیانگر آرایش جدیدیست که در میان مخالفان رژیم در حال شکل گرفتن است.

** به قلم روشنک آسترکی و حامد محمدی در کیهان لندن

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador