گزارش روزانه اعتراضات – سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ – دست کم ۱۰ اعتراض در سراسر کشور

دست کم  ۱۰ اعتراض در شهر های مختلف  ایران برگزار شد …

#اعتراضات  #اعتصابات  #خیزش_همگانی