گزارشی از خشم توفنده فرزندانِ کوروش در خیابان‌های ایران برای دومین شب متوالی در پایان اردیبهشت

مجمموعه‌ای از ویدئوهای همرسانی شده از اعتراضات خیابانی در شامگاه روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه و خشم توفنده‌ی ملتی که پای قسم خود به خونِ سربدارانِ میهن ایستاده‌ است.

#ایران_معبد_ماست

#خانه_اصفهان

@Unikador