گزارشی از تجمعات اعتراضی ایرانیان مقیم سوئد نسبت به حضور ماله کش اعظم رژیم(جواد ظریف) در استکهلم