گرامی‌داشتِ نام و یاد قهرمانانِ میهن، از بندر پهلوی تا جونقان | قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان

گزارشی از ویدئوهای همرسانی شده از مراسم گرامی‌داشت یاد و نام جاویدنامان میهن، مهران سماک در بندرپهلوی و جمشید مختاری در جونقان. قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان!

#نذارید_ما_را_بکشند

#مهران_سماک

#جمشید_مختاری

@Unikador