کور خواندید ای ایران ستیزان

هویت ملی ایران زمین نه تنها تداوم میراث گذشته، سنگر پیکار سیاسی و پایداری فرهنگی است، بلکه در خدمت کشف مجدد معنای زندگی است تا با بازنگری در عقاید و دیدگاه‌ها، ورای نظام باورها، همه تفاوت‌ها بتوانند در زیر یک چتر سیاسی، بعنوان یک ملت با هویت فرهنگی مشترک، اما رنگارنگ، همبسته و همراه شوند.

نویسنده: امیر امیری

#ایران_معبد_ماست

#ایران_را_پس_میگیریم

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador