کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی و خانم وزیر گیلا گاملی‌اِل در اسرائیل ـ گلچین بخش فارسی

تمام آنچه ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۲۵۸۲، شاهزاده رضا پهلوی به فارسی و در کنفرانس مشترک خبری با خانم وزیر گیلا گاملی‌اِل گفتند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#اسرائیل

#پیمان_کوروش

@Unikador