کسانی که «بد» و «بدتر» را بر سر مردم آوار کردند

با انتخاب #ابراهیم_رئیسی گوشه ای دیگر از #چهره_متعفن و منزجر کننده #ماله_کشان #استمرار_طلب بیرون افتاد . کسانی که تا دیروز او را #آیت_الله_اعدام میخواندند حالا برای او و طنابهای آماده اش کف و هورا میکشند …