کافه سیاست با امیر طاهری | ماشین شیطانی فرقه خمینستی باید درهم شکسته شود

«جمهوری اسلامی به ماشینی برای کشتار فراقانونی تبدیل شده است.این ماشین شیطانی باید در هم شکسته شود.»

#Amir_Taheri

#امیر_طاهری

#کافه_سیاست

#Shorts

@Unikador

@AmirTaheri4