چپِ ورشکسته و آشوبِ آمریکا

چپِ دموکراتِ ورشکسته علاوه بر اینکه از پیش بازنده بود؛ حال با توسل به آنارشی و غارت به پای خود شلیک می‌کند تا با کمک رسانه‌های زرد خود را مظلوم و محق نشان دهد…

#زمان_فیلی

#چپ_ورشکسته

@Unikador