چپهای دموکرات چرا از تغییر در ایران وحشت دارند!!!؟

برنی سندرز که طیف چپ و سوسیالیست حزب دموکرات ایالات متحده را نمایندگی می‌کند یک ملادوست واقعی همچون اسلاف عقیدتی چپ خود است . او که اکنون وارد کازار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایالات متحده برای سال ۲۰۲۰ شده است میگوید در صورت پیروزی به برجام بازخواهد گشت .برنی سندرز ، نگران چه چیزی است؟
#یونیکا
#تغییر_رژیم
#امیر_طاهری