چه کسی ایران را به خاطر می‌آورد؟ در رثای ایران ׀ راجر اسکروتن

این مقاله هر چند در نخستین سال‌های پس از شورش ۵۷ به رشته تحریر درآمده اما وقتی به آن نگاه می‌اندازیم گویا همین دیروز نوشته شده است.

در رثای ایران- راجر اسکروتن – ۶ نوامبر ۱۹۸۴ – مجله تایمز

#پهلوی

#ایران

#سیاست

#راجر_اسکروتن

@Unikador