چه درگیری نظامی رخ بدهد یا ندهد؛ «جبرتاریخ» تغییر ناپذیر است

تمامی احتمالات برای وقوع یک درگیری نظامی محدود یا گسترده با رژیم ملایان تهران به‌خصوص پس از آشوبگریهای نیابتی اخیر این رژیم وجود دارد. اما این مقابله نظامی چه صورت بگیرد یا نگیرد، عمر رژیم تبهکار ایران  مانند همه رژیم‌های دیکتاتوری از قبیل رژیم صدام حسین و معمر قذافی به جبر تاریخ رو به پایان است…

#یونیکا

#پایان_رژیم

#جبر_تاریخ