چه تحریمی کمر رژیم اهریمنی ملایان را خواهد شکست؟

به باور بسیاری از کارشناسان تحریم رهبر فرقه تبهکار و منصوبانش می تواند موثر ترین و کارآمد ترین تحریمی باشد که بر فرقه تبهکار وضع شده است. اما آیا به راستی چنین است؟ آیا تحریمی موثر تر وجود ندارد؟

#یونیکا

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#تحلیل