چرا نه جنگ و نه رژیم ملایان؟

سال‌هاست که معادله‌ ایران هیچ مجهولی ندارد؛  رژیم ملایان  مسبب تحریم و تداوم سایه‌ی جنگ بر کشور ماست! با سقوط این رژیم  توسط نیروی مردم و مدافعان دموکراسی، تحریم‌ها لغو و خطر جنگ نیز  دفع خواهد شد! اما با وقوع یک جنگ، هیچ دلیلی وجود ندارد که رژیم و آشوبگری هایش از ایران و جهان  دفع و تمامی تبعات آن رفع شود!

#یونیکا

#جنگ

#الاهه_بقراط