چرا مجامع بین‌المللی و دولت‌های غربی در برابر ملایان ناتوانند؟ یا اینکه خود را به ناتوانی می زنند!؟

بیش از چهل سال است که جمهوری اسلامی همان کارهای داعش و طالبان را می‌کند اما مجامع و دولت‌های غربی خود را به نادانی زده و رفتار متفاوتی نسبت به آن دو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند. بیش از چهل سال است که جمهوری اسلامی تک‌تک مقررات بین‌المللی را نقض می‌کند و مجامع بین‌المللی و دولت‌های غربی نه تنها آنها را در معامله با جمهوری اسلامی نادیده می‌گیرند بلکه برای روحانی و ظریف فرش قرمز هم پهن می‌کنند.

#یونیکا

#اروپا

#مجید_محمدی