چرا رژیم ملایان جهت کمک به مردم بلا زده ایران تمایلی از خود نشان نمیدهد !!!؟

دکتر #رضا_پرچی_زاده در #مصاحبه  ای با رسانه JEWISH JOURNAL  به بررسی این موضوع میپردازد . او میگوید : “در این رابطه ، الگوی رفتاری عجیبی دیده می شود. به نظر می رسد که #رژیم نه تنها سعی بر برطرف کردن این وضعیت نداشته است بلکه با اقداماتی آن را تشدید نیز کرده است” .