پیمان کوروش | ایران به عنوان متحد اسرائیل؟ آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید بعید نیست

در پسِ سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، تلاشی برای احیای پیوند بین اسرائیل و ایران با ترویج »پیمان کوروش« قرار داشت، یک ابتکار صلح (که بی شباهت به پیمان ابراهیم با چهار ملت عرب منطقه نیست). پیمان کوروش به نام یک پادشاهِ ایرانی است که به یهودیان اجازه داد تا از زندگی در اسارت و تبعید در بابل در سال ۵۳۸ پیش از میلاد، رهایی یابند و به سرزمینشان بازگردند. هرچند در حال حاضر، آشتی اسرائیل و ایران همچنان یک رویای دور از دسترس به نظر می‌رسد، اما پیش از امضای پیمان ابراهیم در سال ۲۰۲۰ نیز، همین موضوع درباره صلح اسرائیل با همسایگان عربش بیان می‌شد.

منبع: نشریه جویش کرونیکل

نویسنده: جاناتان هارونوف

#پیمان_کوروش

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador