پیمانِ پیروزی ׀ ایران و سامانی نو در فردای آزادی

ایرانِ فردا، ایرانِ شگفتی‌هاست، ایرانِ آزاد، ایرانیانِ آزادِ آزاده، رها از تیرگی، بریده و فرا از باورهای زشت. سخن، هنر، زبان، نگرش، روان، درون و برون، برخورد و گفتگو، اندیشه و برداشت، پوشاک و آیین‌های روز، ماه و سال، همه نو، همه از سر نو، همه با ریشه‌های سترگ و شاخه‌های باز و گسترده از هم‌اکنون بدانیم که ایرانی به ایرانی پرشگفتی، زیبا و دلخواه پای می‌گذارد.

** بر اساس یادداشتی از زنده‌یاد جهانبخش پاکزاد

#برای_ایران

#ایران_متحد

#براندازی

@Unikador