پیش نیاز موفقیت در طرح «معامله قرن» حذف زائده ای به نام رژیم اسلامی ایران است – نکته نوشت

آنچه زیر عنوان «معامله قرن» از سوی دولت کنونی آمریکا مطرح شده، بار دیگر ساکنان فلسطین و اسرائیل و ناظران دلسوز آن مردمان را امیدوار کرده است. آینده نشان خواهد داد که آیا این روند نیز مانند گذشته با ناکامی روبرو خواهد شد یا نه؛ اما حتی اگر این معامله سر بگیرد، تا زائده‌ی خرابکاری به نام رژیم اسلامی جای خود را در این کشور استراتژیک به حکومتی عادی ندهد ، دوام زیادی نخواهد آورد …

#یونیکا

#معامله_قرن

#الاهه_بقراط