پیش به سوی بازپس‌گیری ایران | سالی که نکوست از بهارش پیداست

جامعه‌ای که با «فتنه ۵۷» از عرش بر فرش سقوط کرد، و چهار دهه انواع تحقیر و سرکوب و فشارهای ایدئولوژیک، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را تحمل نمود، همبسته و یکپارچه بپاخاسته تا با عبور از جمهوری اسلامی و «فتنه ۵۷»، کشور ایران را به مسیر آزادی و آبادی برگرداند.

*به قلم روشنک آسترکی در کیهان لندن

#دختر_ایران

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador