پیام یک مجارستانی شیفته ایران به مردم ایران: جمهوری اسلامی به زودی سرنگون می‌شود

آندور کروتز، یک مجارستانی شیفته ایران و فرهنگ ایرانی که خود را ۱۰۰ درصد مجارستانی و ۱۰۰ درصد ایرانی می‌داند، از سقوطِ ناگزیر جمهوری اسلامی و فردای پس از براندازی با مردم ایران صحبت می‌کند. او باور دارد که شاهزاده رضا پهلوی تنها کسی است که می‌تواند ضامنِ بقای ایران و فرهنگ نابِ ایرانی باشد.

گزارشی از بانو آتوسا صباغ

#برای_ایران

#ایران_متحد

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador