پیام صوتی شهبانو فرح پهلوی به مناسبت زادروز هایده

شهبانو فرح پهلوی خطاب به بانوی آواز ایران: «افسوس که دوری از وطن را تاب نیاوردی»

#شهبانو_فرح_پهلوی

#هایده

#ایران

@Unikador