پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت گردهمایی مشروطه خواهان در لندن | نقش زنان در انقلاب ملی ایران

پیام صوتی شهبانو فرح پهلوی به مناسبت نخستین نشست زنان فیروزه‌ای که امروز شنبه ۶ خرداد‌ماه ۲۵۸۲ با عنوان «نقش زنان در انقلاب ملی ایران» در لندن در حال برگزاری است.

#شهبانو_فرح_پهلوی

#زنان_فیروزه‌ای

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador