پیام شاهزاده رضا پهلوی در سالروز فرمان تاریخی رضا شاه بزرگ برای آزادی زنان ایران

شاهزاده رضا پهلوی امروز و در هشتاد و ششمین سالگرد صدور فرمان تاریخی رضا شاه بزرگ برای رهایی زنان ایران از بند قوانین مذهبی و عصر حجری با انتشار تصاویر و همچنین گوشه‌‌هایی از فرمان پدر ایران نوین، رضا شاه بزرگ بار دیگر یادآوری کردند تا زمانی که زنان آزاد نباشند، ایران نیز آزاد نخواهد بود…

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#رضا_شاه_روحت_شاد

#کشف_حجاب

@Unikador