پیام بانو یاسمین پهلوی به مناسبت هشتاد و سومین سالروز صدور فرمان کشف حجاب در ایران

در هشتاد و سومین سالروز صدورفرمان کشف حجاب در ایران؛ بانو یاسمین پهلوی پیامی ویدئویی منتشر نمودند.

بانو یاسمین پهلوی: ۸۳ سال پیش در چنین روزی رضا شاه بزرگ فرمان کشف حجاب را صادر کرد این فرمان در جهت منافع زنان بود…