پیامی از قلب اروپا به هم‌میهنان مبارز: هر کجا باشیم قلب‌هایمان با شماست ׀ صدای شما خواهیم بود

وین/اتریش – یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۲۵۸۱ تجمع اعتراضی در حمایت از هموطنان بپا خواسته ایران

#اعتراضات_سراسری

#براندازی

#اتریش

#رضا_شاه_روحت_شاد

@Unikador