پیامِ مردمِ خسته از دیکتاتوری ملاها به بایدن

سقوط جمهوری اسلامی ممکن است با توافقِ جدید کمی به تاخیر بیافتد، اما سرنوشتی محتوم برای این رژیم اهریمنی است. توانایی رژیم در سرکوب مداوم معترضین نیاز به پرداخت پول به مزدورانِ وفادارش دارد. شما با توافق جدید شاید بتوانید این پول را برای مدت زمانی کوتاه به آنها بدهید اما اگر تاریخ را ورق بزنیم دوره‌های تنفسی اینچنینی برای نظام‌های دیکتاتوری به اندازه‌ی یک پاراگراف است. دوره‌هایی که تاریخ در پیچ و خم حوادث، زیاد به خود دیده است. اما همین پیچ و خم‌های بسیار است که به ما می‌آموزد «زور تاریخ از جبر حاکمان، بُرّنده‌تر است!» جمهوری اسلامی می رود و نامی ننگ از او و یاری کنندگانش می‌ماند.

#سیاست

#ایران

#تغییر_رژیم

@Unikador