پهلوی‌هراسی؛ هشدار وارثان و زمامداران نظامِ مرتجع در موردِ بازگشت پادشاهی

امروز، مواجه رهبران فرقه خمینیستی با خاندان پهلوی، دیگر نه در قالب پهلوی ستیزی بلکه در هیبتِ پهلوی هراسی نمود پیدا کرده است و نام پهلوی چنان ترسی به جانِ آنها رژیم می‌اندازد که دیگر قادر به پنهان کردنش نیستند.

*بر اساس یادداشتی در کیهان لندن

#رضا_شاه_روحت_شاد

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador