پهلوان‌پنبه‌های رژیم؛ از اعلان جنگ به نوادگانِ رضا‌شاه بزرگ تا دم‌تکانی برای ارباب پوتین

در پی ضعف و ناتوانی رژیم در دفاع از خاک و تمامیت ارضی کشور و ادعای اخیر روسیه در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی و استفاده از نام جعلی برای «خلیج فارس»، خامنه‌ای و دست‌نشاندگانش نه تنها کَکِشان نجنبیده بلکه همچون گذشته با دم‌تکانی برای اربابان سرخ خود سعی در ماست‌مالی ماجرا و فرار رو به جلو دارند. این گنده لات‌های کاغذی که در خانه برای ایرانیان راستین رجز‌خوانی می‌کنند، وقتی به حق حاکمیتِ ملی و سرزمینی ایران می‌رسند دم‌هایشان را لای پایشان گره کرده و با دم‌تکانی برای اربابان سرخ خود، اوج فلاکت و خفت و خواری‌ِشان را به نمایش می‌گذارند. اینها همان پهلوان پنبه‌هایی هستند که برای نوادگان رضا شاه بزرگ شاخ و شانه می‌کشند و به معترضان شجاع ایرانی که با دستان خالی مقابل ماشینِ سرکوب آنها ایستاده‌اند اعلان جنگ می‌کنند.

#رضا_شاه_روحت_شاد
#انقلاب_ملی_ایران
#ایران_معبد_ماست