پنل سیاسى متشکل از نمایندگان سازمان هاى سیاسى در کنفرانس حزب مشروطه، با گردانندگی نازنین انصاری