پنج نکته مهم در مورد نقض توافقِ «برجام» توسط رژیم ایران از نگاه نشریه هیل آمریکا

هیل در گزارشی برای درک بهتر از موقعیت برجام به پنج نکته مهم در این باره اشاره کرده است

#یونیکا

#برجام

#بوی_جنگ