پنج ابرچالشِ امنیتی اروپا در صورت ادامه حیات جمهوری اسلامی از دیدگاه شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی عصر روز پنج‌شنبه چهارم اسفند‌ماه با انتشار رشته‌توئیتی ضمن اشاره به پنج‌ ابرچالشِ امنیتی و اقتصادی اروپا در صورت ادامه حیات جمهوری اسلامی از سیاستمداران اروپایی خواستند که  راهبرد حمایت از تغییر رژیم در ایران را از به عنوان یک استراتژی درست در مواجه با ایران در دستور کار قرار داده و از معامله با جمهوری اسلامی پرهیز کنند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador