پنجاه وهشت روز؛ این «جمهوری اسلامی» واقعی است

از جرقه اعتراضات در آبان ۹۸ تا ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و سپس زیر بار رفتن رژیم برای اذعان به ارتکاب جنایت ۵۸ روز گذشت. ۵۸ روزی که آینه ای تمام قد از رژیمی اهریمنی به نام «جمهوری اسلامی» است.

***بر اساس یادداشتی از«یوحنا نجدی» در رادیوفردا

#پرواز_۷۵۲

#جمهوری_اسلامی

#یادداشت_سیاسی