پس چرا هیچ‌کس کاری نمی‌کند!؟

برای آن بخش از ایرانیان که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند کف خیابان اولین و آخرین سنگر است اما این سنگر نیاز به سنگربانان دیگری هم دارد؛ طبقه متوسط جامعه ایران. آری، وقت آن رسیده که این طبقه هم دوشادوش برادران و خواهرانش از طبقه ضعیف، خیابانها را به  کابوس رژیم تبدیل کند!

** برداشتی آزاد از یادداشتِ نیک یسنا در کیهان لندن

#ایران

#سیاست

#تغییر_رژیم

#براندازی

@Unikador