پاسخ کوبنده امیر طاهری به مهملاتِ علی خامنه‌ای در خصوصِ بذل و بخشش دانشمندان ایرانی به دیگران

پاسخ امیر طاهری به یکی از آخرین مهملات علی خامنه‌ای در خصوص ابونصر فارابی و برگردان فارسی تحلیلی با عنوان – قزاقستان؛ پژواک پائیزِ غم‌ها در زمستانِ نارضایتی‌ها در خصوص قزاقستان.

Kazakhstan: Echoes of the Autumn of Sorrows

#امیر_طاهری

#خامنه‌ای

#فارابی

#قزاقستان

@Unikador